Vakantiehuizen met zwembad

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

1.- Introductie

De accommodaties te huur staan onder toezicht van de beheermaatschappij: CALPERENT ALQUILERES IFACH, S.L., die verantwoordelijk is voor het verlenen van diverse diensten zoals levering van sleutels, reiniging, onderhoud, enz...

2.- Toepasselijkheid

Deze algemene reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle reserveringsovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder.

3.- Totstandkoming reserveringsovereenkomst

Op het moment dat huurder via internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of in persoon een reservering maakt bij de verhuurder of bij een reserveringsagent, wordt een overeenkomst geacht gehouden waarop deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn gesloten.

4.- Modificaties

Wijzigingen in het boekingscontract en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk tussen de huurder en de boekingsagent zijn overeengekomen. Elke resulterende wijziging in de huurprijs moet schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen.

5.- Prijs

Prijzen zijn aangegeven in euro's per accommodatie en per week of per dag.

CALPERENT ALQUILERES IFACH, S.L. behoudt zich het recht voor om de huurprijs te wijzigen als er variaties zijn in tarieven, wisselkoersen en belastingen. CALPERENT ALQUILERES IFACH, S.L., is niet verantwoordelijk voor drukfouten in brochures, prijslijsten of publicaties op de website.

6.- Betalingsvoorwaarden

De reservering kan worden gemaakt via internet, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een reserveringsagent.

De reservering is definitief wanneer het voorschot vermeld in uw reserveringsdocument is ontvangen, deze betaling dient binnen 3 werkdagen na het maken van de reservering in het bezit te zijn van de Reserveringsagent. De resterende bedragen moeten in het bezit zijn van de Reserveringsagent op de data vermeld in het Reserveringsformulier, anders kan de reservering worden geannuleerd door de Reserveringsagent, zonder recht op restitutie van de eerdere betalingen.

Wanneer de sleuteloverdracht buiten kantooruren plaatsvindt, dient het totale bedrag van de huursom en de borg voor aankomst te worden voldaan.

7.- Ontbinding

Het contract wordt beëindigd (de reservering wordt geannuleerd) als de huurder niet voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in punt 6. De aanbetaling wordt ingehouden om de gemaakte kosten en de geleden schade te dekken, inclusief het verlies van voordelen.

8.- Administratiekosten

CALPERENT ALQUILERES IFACH, S.L. rekent een beheervergoeding van 40€ per boeking. Deze kosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke huurprijs.

9.- Annulering

Volgens RDL 11/2020 van 31 maart omvat de retourzending niet de beheerskosten van geannuleerde reserveringen, omdat de verkoopservice correct is verwerkt. De beheerkosten zijn een supplement van 40€, - dat wordt toegevoegd aan de prijs van de reservering om uw verkoopproces mogelijk te maken. Beheervergoedingen zijn inbegrepen in de uiteindelijke huurprijs.

CALPERENT ALQUILERES IFACH, S.L. U hebt ook recht op een vergoeding bestaande uit:

10% van de aanbetaling bij annulering meer dan 30 dagen van tevoren op het bedrag dat voor de bezetting van de accommodatie is vastgesteld.

50% wanneer geannuleerd word meer dan 7 en tot 30 dagen voor aankomst .

100% bij annulering van 7 of minder dagen van tevoren plaatsvindt.

10.- Borg

CALPERENT ALQUILERES IFACH, S.L. vraag over het algemeen een borg van 150€ voor toeristische appartementen; bij vakantievilla's kan dit variëren van 300€ tot 1000€, afhankelijk van het huis. Deze borg dient op de dag van aankomst te worden betaald door de creditcard van de huurder te blokkeren. Als de sleuteloverdracht buiten kantooruren plaatsvindt, dient u een creditcard te overleggen om de borg voor aankomst te blokkeren.

Om de accommodatie correct te controleren, wordt de borg binnen 7 dagen na het einde van de huurperiode vrijgelaten .

In geval van schade en/of verlies in het gehuurde, en/of in geval van schuld van de Huurder, wordt het totale bedrag van de schade in mindering gebracht op de waarborgsom. Indien de schade en/of verliezen geleden in het gehuurde, of de schade geleden door de eigenaar en/of de accommodatieverschaffer hoger is dan het bedrag dat als borg is betaald, dient de huurder het restant rechtstreeks aan de accommodatieverschaffer te betalen.

Breuk, verlies en/of schade aan het gehuurde dienen direct aan de accommodatieverschaffer te worden gemeld.

11.- Verantwoordelijkheid van de verhuurder.

De leverancier van de accommodatie, de boekingsagent of de verhuurder zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies (van waarde) en / of schade aan de bezittingen van de huurder en andere bewoners, veroorzaakt door het onjuiste gebruik van het gehuurde.

Als de huurder schade lijdt als gevolg van gebreken in het gehuurde, is de verantwoordelijkheid van de verhuurder beperkt tot de huurprijs.

De wettelijke compensatie wordt toegepast op de geleden schade als gevolg van de contractuele overtreding van de verhuurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

12.- Verantwoordelijkheid van de huurder

De huurder die accommodatie voor andere bewoners reserveert (naast hemzelf), is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en de schade veroorzaakt door zijn gedrag en voor het gedrag van alle anderen

De reservering is geldig voor het aantal personen dat op het reserveringsformulier is aangegeven. Daaroom is niet toegestaan om de accommodatie te bezetten met meer mensen dan die aangegeven.

De bezetting met een groter aantal mensen kan leiden tot de beëindiging vanhuurovereenkomst en het verlies van de aanbetaling.

In dat geval worden de gedane betalingen niet terugbetaald en moet de huurder het volledige bedrag van de huur betalen.

Indien de huurder van plan is om te verblijven in het gehuurde met meer mensen dan toegestaan, moet schrieftelijk verzoek ingedient te worden bij agent.

De provider van de accommodatie kan weigeren diet te doen of een toeslag in te dienen

De huurder gaat akkoord met om te bezetten de accommodatie volgens het algemeen kracht van normen.

Als de client om privé redenen vóór hun verblijf het appartament verlaat, heb geen recht op restitutie.

13.- Duur van het verblijf, aankomst en vertrek

13.1.- Over het algemeen geldt een minimum verblijf van 7 dagen. De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kunnen variëren per locatie (Zie functies in het web). Buiten het hoogseizoen, is over het algemeen mogelijk om elke dag van de week te kiezen voor de aankomst of vertrek

Voor een huurperiode van 4 dagen of minder wordt meestal een toeslag per dag in rekening gebracht

Voor meer informatie neem contact op met de agent van uw boeking.

In het geval dat u aankomt na de aangegeven tijd, heeft de aanbieder van de accommodatie het recht om u de kosten in rekening te brengen die zijn ontstaan door deze sleuteloverdracht.

13.2.- Op de dag van vertrek, moet het pand verlaten worden om de door agente aangegeven tijd, anders kan dat deze recht hebt op schadevergoeding

Deze akte zou kunnen verlies opleveren, op zijn minst de door huurder betalde borg. Hoog seizoen: check-in tijd vanaf 17:00 tot 19:00 uur. Uitchecken om 10.00 uur. Buiten het hoog seizoen: raadplegen.

13.3.- Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat achter te laten dat wil zechen - bezemschoon.

De in en om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Vaatwasseren Serviesgoed dient afgewassen en opgeborgen te zijn op de daartoe bestemde plaats.

De agent heeft het recht om een ​​laatste inspectie te doen. Indien de accommodatieverschaffer constateert dat meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is achtergelaten, is hij gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.

14.- Wijziging of beëindiging

14.1.- In het geval dat de huurder of een persoon die verblijft in de woning die het onderwerp is van dit contract, er langer in moet blijven dan de gecontracteerde persoon, vanwege een besmettelijke ziekte of een andere omstandigheid die het onmogelijk of niet aanbevolen om het te verplaatsen. , moet de huurder de volledige duur van het verblijf betalen tegen de prijs van het huis in het bezettingsseizoen, met de kosten die voortvloeien uit de verhuizing van de inkomende klanten naar andere huizen.

14.2.- Evenzo kan de Beheerder, in het geval dat het om redenen van gezondheid en / of hygiëne van de vorige huurder of de gereserveerde accommodatie niet kan worden bewoond door de klant, de gehuurde accommodatie vervangen door een vergelijkbare accommodatie.

14.3.- In geval van overmacht of omstandigheden van zodanige aard dat het niet redelijk wordt geacht om nakoming van de overeenkomst te eisen, kan de beheermaatschappij een deel van de gecontracteerde diensten wijzigen, de gehuurde accommodatie vervangen door een vergelijkbare accommodatie of zelfs de reservering annuleren.

In het laatste geval is het verplicht om de reeds betaalde bedragen terug te geven.

15.- Verboden

Het is verboden voor de huurder:

15.1.- Het gebruik van de accommodatie of verblijf's nachts in het zelfde, een aantal gebruikers hoger dan in het contract aangegeven.

15.2.- La cesión del contrato, reserva o uso a terceras personas.

15.3.- Elke activiteit in tegenstelling tot samenleven, hygiëne en regelmatige openbare orde, of om de normale rest van andere gebruikers van het pand of buren te storen.

15.4.- Alle acties die in strijd zijn met de ijverige gebruik van de accommodatie, apparatuur en faciliteiten die er deel van het zelfde uitmaken.

Overtreding van deze verboden kan oorzaak vormen voor waarschuwing en betaling van schadevergoeding en beëindigen van het contract

16.- Claims.

Indien u op de bestemming een fout of tekortkomingen constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij het plaatselijk agentschap/boekingsagent.

Dit kan verdere ongemaken voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de accommodati agent op de hoogte te stellen.

Op deze manier is de accommodatie agent in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost moet uw klacht uiterlijk voor vertrek van de accommodatie schriftelijk bij de boekingsagent ingediend te zijn. Als u overstapt naar een andere accommodatie of verlaat het gehuurde op voorhand zonder overleg met het management bedrijf zal alle rechten verliezen op teruggave.

17.- Verzekeringen

De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld.

18.- Schoonmaakkosten

Eindschoonmaakkosten zijn inbegrepen in de huurprijs.

19.- Beddengoed en handdoeken

Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen in de huurprijs.

20.- Extra faciliteiten

Extra bed, een wieg, kinder stoel, etc aanvragen... tegen een meerprijs, die kunt u konsulteren op de website.

21.- Huisdieren

De meerderheid van de eigenaren niet toestaan huisdieren. Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder en met vermelding in het boekingsformulier zal worden toegestaan ​​om een ​​huisdier in of rond het huis

De leverancier van de accommodatie kan een verhoging plaatsen van de verplichte eindschoonmaak kost van €55,00 per huisdier, evenals een extra bedrag van de borgtocht.

22.- Feesten - Evenementen

Het is verboden feesten of evenementen te vieren in het gehuurde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. Onder feesten en evenementen wordt verstaan ​​elk soort bijeenkomst waarbij het aantal aanwezige personen meer bedraagt ​​dan tweemaal het maximum aantal personen dat volgens het huurcontract in de gehuurde accommodatie kan verblijven.

23.- Werk

Accommodaties zijn over het algemeen privé-eigendommen van verschillende individuele eigenaren en bevinden zich over het algemeen in grote woonwijken. Accommodaties zijn over het algemeen niet te vinden in toeristische complexen, dus onverwachte bouw kan incidenteel plaatsvinden in de buurt. Deze werken worden meestal uitgevoerd door eigenaren, aannemers of overheidsorganisaties waarmee de Beheerder geen relatie heeft en dus geen invloed heeft op deze handelingen. Noch de Accommodatieverschaffer, noch de Reserveringsagent, noch de Verhuurder aanvaarden dan ook enige verantwoordelijkheid voor het ongemak veroorzaakt door de werken die niet in opdracht van de Accommodatieverschaffer worden uitgevoerd.

24.- Satelliet-tv

Als in de beschrijving satelliettelevisie wordt aangegeven, betekent dit niet automatisch dat alle programma's die je wilt ontvangen kunnen worden ontvangen. Huiseigenaren, meestal buitenlanders, hebben decoders die niet altijd alle internationale programma's kunnen opnemen.

25.- Water, elektriciteit en internet

In zuidelijke landen wordt vaker bezuinigd op water, elektriciteit en internet. Gemeenten en/of regionale overheden kunnen om verschillende redenen overeenkomen om de distributie tijdelijk te verminderen of te beperken. In het geval van een onderbreking van de water- of elektriciteitsvoorziening, zal de beheermaatschappij met de meest geschikte middelen zorgen voor de essentiële voorziening om het noodzakelijke minimum te dekken, maar in geen geval kan de accommodatieverschaffer aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.

26.- Stroomverbruik

Het kan zijn dat in bepaalde seizoenen voor woningen met verwarming en / of airconditioning het betalen van een wekelijkse vergoeding is vereist.

Voor specifiekere informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact opnemen met uw boekingsagent.

27.- Tuin en zwembad

In vakantiehuizen met een eigen tuin of zwembad is regelmatig onderhoud vereist. Als algemene regel geldt dit 1-2 keer per week voor zwembaden en één keer per week voor de tuin. U, als gast, heeft de plicht om onderhoudsmensen volledige toegang te geven wanneer dat nodig is.

28.- Bescherming van gegevens

28.1.- Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor de behandeling

CALPERENT ALQUILERES IFACH, S.L. (hierna “CALPERENT ALQUILERES IFACH”)

B56769201

C/ Castellón, 4; Gebouw Turis, bajo, 03710 de Calpe (Alicante)

Telefoon: 0034 965 837 785

E-mail: alquileres@grupoturis.com

28.2.- Doel van de behandeling

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

  • Beheer de levering van de dienst die u huurt en de naleving van wettelijke en contractuele verlichtingen, tussen de gegevens die tijdens de dienst worden verzameld, kunnen gezondheidsgerelateerde gegevens bevatten.
  • Om u op alle mogelijke manieren, inclusief elektronische middelen, commerciële informatie te storen over onze producten en diensten met betrekking tot de verhuur van appartementen en / of kerst of soortgelijke groeten.
  • Het individueel verzenden van Whatsapps-berichtensystemen voor contact met u over zaken van de relatie die ons aangaan.

28.3.- Legitimatie

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van het contract voor de levering van diensten, volgens de voorwaarden en bepalingen in de algemene contractvoorwaarden en de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen.

Commerciële communicatie met betrekking tot onze producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die we hebben aangevraagd voor dit doel.

Alle gevraagde gegevens moeten worden ingevuld, als u dit niet aangeeft, kan CALPERENT ALQUILERES IFACH de gevraagde service niet leveren.

In ieder geval zal de weigering en / of intrekking van de toestemming voor reclamezendingen in geen geval de uitvoering van het contract in het gedrang brengen.

28.5.- Termijnen / criteria voor gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de gecontracteerde dienst wordt onderhouden en met het doel om advertenties te versenden terwijl de toestemming hiervoor niet wordt ingetrokken, in welk geval de gegevens worden verwijderd, begrip onderdrukking als blokkering daarvan, in die zin, de geblokkeerde gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de rechtbank, het openbaar ministerie of andere bevoegde overheidsdiensten, met name voor de gegevensbeschermingsautoriteiten, voor het vereiste van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling en voor de verjaringstermijn daarvan.

28.5.- Ontvangers

Er wordt niet verwacht dat gegevenscommunicatie met derden wordt uitgevoerd, behalve wettelijke verplichtingen.

Beveiligings- en privacybeleid voor berichtentoepassingen:

WHATSAPP: (https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/?lang=es) kan uw persoonlijke gegevens delen met de Verenigde Staten, landen of gebieden waar gelieerde ondernemingen en partners van Facebook-bedrijven, of uw dienst aanbieders, zijn gevestigd.

28.6.- Rechten

Uitoefening van rechten: als u uw rechten op toegang, rectificatie, schrapping, portabiliteit van uw gegevens, evenals de beperking of verzet tegen uw behandeling wenst uit te oefenen, stuur dan een brief Gericht aan CALPERENT ALQUILERES IFACH, naar het hierboven vermelde adres, of naar de e-mail alquileres@grupoturis.com met de referentie Client Data Protection, waarbij een kopie van uw ID of een gelijkwaardig identiteitsbewijs wordt bijgevoegd.

Rechtmatige toestemming tot intrekking: u kunt te allen tijde de toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken door te schrijven naar CALPERENT ALQUILERES IFACH op het hierboven vermelde adres, of e-mail: alquileres@grupoturis.com met de referentie Klantgegevensbescherming, inclusief kopie van uw identiteitsbewijs of equivalent identificatiedocument, zonder deze herroeping van toestemming die de behandeling beïnvloedt op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Claim: in ieder geval kunt u, als u begrijpt dat uw rechten zijn geschonden, een claim indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, gevestigd op Calle Jorge Juan, 6; 28001 in Madrid, telefoon 901 100 099 en website www.agpd.es

29.- Wettelijke regeling

Voor alle claims die voortvloeien uit dit contract, zullen de partijen zich onderwerpen aan het rechtsgebied van Denia, waarbij afstand wordt gedaan van het rechtsgebied dat van toepassing was.

Calperent